WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition – Full Gameplay + All Items Guide – Walkthrough

WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition – Full Gameplay + All Items Guide – Walkthrough 1 - steamlists.com
WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition – Full Gameplay + All Items Guide – Walkthrough 1 - steamlists.com

Story Mode – Ch. 1 (Main)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Battle of Yiling Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Pang De, Ma Dai, Kunoichi Clear Prologue
2-I Battle of Ueda Castle Sima Zhao, Zhang Liao*, Sakon Shima* Zhang Liao, Taishi Ci, Wang Yuanji, Zhuge Dan, Sakon Shima Clear the Battle of Yiling
2-II Battle of Dongkou Hanbei Takenaka, Xu Huang*, Deng Ai* Xu Huang, Jia Xu, Huang Gai, Deng Ai, Ginchiyo Tachibana, Kanbei Kuroda Clear the Battle of Yiling
3-I Battle of Shouchun Sima Zhao, Wang Yuanji, Kaguya Taigong Wang, Yoshitsune Minamoto, Masanori Fukushima Clear the Battles of Ueda Castle & Dongkou
3-II Battle of Nagashino Ma Chao, Kunoichi, Kaguya Zhou Tai, Guo Hai, Yukimura Sanada, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi Clear the Battles of Ueda Castle & Dongkou
4 Battle of Odawara Castle Ginchiyo Tachibana, Huang Gai, Kaguya Sun Shangxiang, Xiaoqiao, Ding Feng, Yoshihiro Shimazu, Kai Clear the Battles of Shouchun & Nagashino
1-R Battle of Yiling-Redux Pang De, Ma Chao, Kaguya Huang Zhong Clear the Battle of Tetorigawa
3-II-R Battle of Nagashino-Redux Zhou Tai, Sun Shangxiang, Pang De Lianshi Clear the Rescue at Taoshui
4-R Battle of Odawara Castle-Redux Kai, Sun Shangxiang, Hanbei Takenaka Musashi Miyamoto Clear the Rescue at Dongkou

 
 
 

Story Mode – Ch. 1 (Side)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Battle of Tetorigawa Ma Chao, Ma Dai, Kaguya Speak with Pang De
2 Rescue at Taoshui Sun Shangxiang, Huang Gai, Zhou Tai Speak with Sun Shangxiang and Zhou Tai
3 Rescue at Dongkou Yoshihiro Shimazu, Sun Shangxiang, Kai Speak with Yoshihiro Shimazu and Kai
4 Retreat from Mt. Niutou Taishi Ci, Kaguya, Nagamasa Azai Speak with Taishi Ci, Lianshi and Nagamasa Azai
5 Battle of Mt. Niutou Bao Sanniang, Cai Wenji, Ayane Guan Suo Speak with Bao Sanniang, Himiko and Nene
6 Battle of Nanjun Xiahou Ba, Magoichi Saika, Sun Quan Xiahou Yuan Speak with Xiahou Ba and Magoichi Saika
7 Struggle for Ueda Castle Wang Yuanji, Taigong Wang, Ma Dai Seimei Abe Clear the Battle of Shouchun. Speak with Wang Yuanji, Hanbei Takenaka and Generic Soldier
8 Breakthrough at Yiling Huang Zhong, Ma Dai, Xu Shu* Xu Shu Speak with Huang Zhong, Ma Dai and Xu Shu
9 Breakthrough at Mikatagahara Guo Huai, Ranmaru Mori, Hideyoshi Toyotomi Speak with Guo Huai, Ranmaru Mori and Hideyoshi Toyotomi
10 Counterattack at Nagashino Zhou Tai, Xu Huang, Huang Gai Clear the Breakthrough at Mikatagahara
11 Breakthrough at Chibi Cao Ren, Xiahou Ba, Katsuie Shibata Speak with Cao Ren, Xiahou Ba and Katsuie Shibata
12 Invasion at Shouchun Shuten Dōji, Gyūki, Dodomeki Speak with Shuten Dōji, Taigong Wang and Yoshitsune Minamoto
13 Invasion at Mikatagahara Kiyomori Taira, Keiji Maeda, Masamune Date Speak with Kiyomori Taira, Keiji Maeda and Masamune Date

 
 
 

Story Mode – Ch. 2 (Main)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1-I Battle of Kyūshū Jia Xu, Deng Ai, Sun Shangxiang Bao Sanniang, Nemea, Goemon Ishikawa Clear Chapter 1
1-II Battle of Anegawa Yukimura Sanada, Ranmaru Mori, Ma Chao Cai Wenji, Zuo Ci, Benkei, Ryu Hayabusa, Kanetsugu Naoe, Toshiie Maeda Clear Chapter 1
1-III Battle of Hasedō Masanori Fukushima, Taishi Ci, Yoshitune Minamoto Liu Shan, Ayane, Nagamasa Azai, Kiyomasa Katō Clear Chapter 1
2-I Battle of Nanzhong Kai, Kaguya, Ding Feng Wei Yan, Meng Huo, Zhurong Clear the Battle of Kyūshū
2-II Battle of Mt. Dingjun Zhou Tai, Toshiie Maeda, Zuo Ci Guan Yu, Cao Ren, Sun Quan, Xiahou Ba, Joan of Arc Clear the Battle of Anegawa
3 Battle of Xuchang Nagamasa Azai, Masanori Fukushima, Zhuge Dan Zhang He, Xingcai, Shuten Dōji, Oichi, Nene, Katsuie Shibata Clear the Battles of Hasedō, Nanzhong & Mt. Dingjun[/u]
4-I Battle of Sekigahara Nemea, Zhurong, Xu Huang Da Ji, Himiko, Achilles, Motonari Mōri Clear the Battle of Xuchang
4-II Battle of Luoyang Sakon Shima, Yoshitsune Minamoto, Zhuge Dan Keiji Maeda, Masamune Date Clear the Battle of Xuchang
1-III-R Battle of Hasedō-Redux Taishi Ci, Wang Yuanji, Sakon Shima Lu Meng Clear the Retreat from Mt. Niutou
2-II-R Battle of Mt. Dingjun-Redux Joan of Arc, Cai Wenji, Kanetsugu Naoe Magoichi Saika Clear the Heroes of Komaki-Nagakute
3-R Battle of Xuchang-Redux Liu Shan, Xingcai, Kiyomasa Katō Jiang Wei Clear the Diversion at Mt. Xingshi

 
 
 

Story Mode – Ch. 2 (Side)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Heroes of Komaki-Nagakute Joan of Arc, Hideyoshi Toyotomi, Kaguya Speak with Kaguya, Joan of Arc and Hideyoshi Toyotomi
2 Diversion of Mt. Xingshi Liu Shan, Xingcai, Nene Speak with Zhang He and Liu Shan
3 Battle of Liang Province Liu Shan, Guan Suo, Bao Sanniang Yoshimoto Imagawa, Motochika Chōsokabe Speak with Liu Shan and Guan Suo
4 Battle of Mt. Xingshi Ginchiyo Tachibana, Xiaoqiao, Sun Shangxiang Muneshige Tachibana Speak with Sun Shangxiang, Xiaoqiao and Ginchiyo Tachibana
5 Battle of Taoshui Goemon Ishikawa, Hideyoshi Toyotomi, Ma Dai Ling Tong, Sanzang Speak with Hideyoshi Toyotomi and Goemon Ishikawa
6 Battle of Jiange Jia Xu, Sakon Shima, Zhang Liao Yuan Shao Speak with Jia Xu and Motonari Mōri
7 Battle of Mikatagahara Lu Meng, Masanori Fukushima, Kiyomasa Katō Gan Ning Speak with Lu Meng, Lianshi and Masanori Fukushima
8 Chaos at Tetorigawa Benkei, Xu Huang, Zuo Ci Yueying Speak with Xu Huang, Zuo Ci and Benkei
9 Purge at Nanzhong Meng Huo, Zhurong, Wei Yan Kojurō Sasaki Speak with Zhang He, Meng Huo and Zhurong
10 Battle of Jiangdong Ding Feng, Lianshi, Yoshihiro Shimazu Rachel Clear the Battle of Anegawa. Speak with Ding Feng and Lianshi
11 Siege of Mt. Dingjun Cao Ren, Xiahou Ba, Magoichi Saika Clear the Breakthrough at Chibi
12 Infiltration at Anegawa Zuo Ci, Benkei, Ryu Hayabusa Speak with Yukimura Sanada, Zuo Ci and Benkei
13 Ambush at Kyūshū Motonari Mōri, Da Ji, Achilles Speak with Motonari Mōri, Da Ji and Achilles
14 Battle of Yan Province Nemea, Diaochan, Ayane Kasumi Speak with Nemea, Diaochan and Ayane
15 Battle of Xu Province Sun Shangxiang, Yoshimoto Imagawa, Motochika Chōsokabe Sterkenburg Cranach Speak with Sun Shangxiang, Yoshimoto Imagawa and Motochika Chōsokabe
16 Battle of Liaodong Nene, Sun Jian, Masanori Fukushima Sophitia Alexandra Speak with Sun Jian, Nene and Masanori Fukushima
17 Pursiut of Da Ji Susano’o, Nezha, Shennong Speak with Susano’o, Nezha and Shennong
18 Breakthrough at Jiange Susano’o, Nezha, Sun Wukong Clear the Pursuit of Da Ji

 
 
 

Story Mode – Ch. 3 (Main)

CHAPTER 3-Main Story
 

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Battle of Tong Gate Wang Yuanji, Zhang He, Kiyomasa Katō Xu Zhu, Sima Shi, Mitsunari Ishida Clear Chapter 2
2-I Battle of Yangping Gate Guan Yu, Yukimura Sanada, Kunoichi Zhao Yun, Zhang Fei, Tadakatsu Honda, Hanzō Hattori Clear the Battle of Tong Gate
2-II Battle of Changban Xiaoqiao, Motonari Mōri, Achilles Zhou Yu, Sun Ce, Daqiao, Ujiyasu Hōjō Clear the Battle of Tong Gate
3-I Battle of Shizugatake Zhao Yun, Cao Ren, Ryu Hayabusa Aya Clear the Battle of Yangping Gate
3-II Battle of Honnōji Hanbei Takenaka, Sun Ce, Kaguya Sun Jian, Nobunaga Oda, , Fu Xi Clear the Battle of Changban
4 Battle of Fan Castle Aya, Tadakatsu Honda, Guan Yu Xiahou Dun, Cao Cao, Nuwa Clear the Battles of Shizugatake & Honnōji
5 Battle of Yamazaki Sima Zhao, Wang Yuanji, Masamune Date Clear the Battle of Fan Castle
6-I Battle of Chengdu Ma Chao, Nuwa, Hanzō Hattori Zhuge Liang, Liu Bei, Dong Zhuo, Ieyasu Tokugawa Clear the Battle of Yamazaki
6-II Battle of Hulao Gate Shuten Dōji, Sima Zhao, Keiji Maeda Cao Pi, Zhenji, Sima Yi Clear the Battle of Yamazaki
6-III Battle of Ōsaka Castle Hanbei Takenaka, Deng Ai, Himiko Lu Bu**, Kenshin Uesugi, Shingen Takeda Clear the Battle of Yamazaki
Lu Bu** – for unlocking Lu Bu use Diaochan as a character of your team. When you will near to Lu Bu just switch your character to Diaochan. Don’t defeat him, wait when dialogue is end and Lu Bu will join to your side.
1-R Battle of Tong Gate-Redux Oichi, Taigong Wang, Masanori Fukushima Diaochan Clear the Siege of Tong Gate
2-II-R Battle of Changban-Redux Shingen Takeda, Kenshin Uesugi, Jia Xu Dian Wei Clear the Breakthrough at Guangzhong
3-II-R Battle of Honnōji-Redux Sun Ce, Daqiao, Sakon Shima Mitsuhide Akechi Clear the Defense of Jieting
4-R Battle of Fan Castle-Redux Aya, Zhao Yun, Toshiie Maeda Guo Jia Clear the Liberation of Luo Gate

 
 
 

Story Mode – Ch. 3 (Side)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Siege of Tong Gate Xu Zhu, Sima Zhao, Katsuie Shibata Speak with Xu Zhu and Sima Shi
2 Breakthrough at Guangzhong Shingen Takeda, Kenshin Uesugi, Jia Xu Speak with Kenshin Uesugi and Shingen Takeda
3 Defense of Jieting , Goemon Ishikawa, Daqiao Speak with Sun Ce and
4 Liberation of Luo Gate Xiahou Dun, Zhang Fei, Benkei Speak with Xiahou Dun and Sima Yi
5 Siege of Shouchun Ujiyasu Hōjō, Ding Feng, Zhou Yu Kotarō Fūma Speak with Ding Feng and Ujiyasu Hōjō
6 Rescue at Yiling Guo Jia, Guo Huai, Xingcai Ina Speak with Guo Jia and Xingcai
7 Battle of Guangzhong Sima Yi, Masamune Date, Goemon Ishikawa Zhang Jiao, Gracia Speak with Sima Yi and Masamune Date
8 Battle of Jieting Xingcai, Keiji Maeda, Katsuie Shibata Guan Ping Speak with Xingcai and Keiji Maeda
9 Battle of Luo Gate Aya, Lianshi, Kanetsugu Naoe Okuni Speak with Lianshi and Aya
10 Battle of Wan Castle Kunoichi, Nene, Huang Zhong Momiji Speak with Jia Xu and Ryu Hayabusa
11 Defense of Yangping Gate Fu Xi, Lu Meng, Motonari Mōri Shennong Speak with Fu Xi and Himiko
12 Ambush at Tong Gate Sima Shi, Xu Zhu, Mitsunari Ishida Speak with Sima Shi, Xu Zhu and Mitsunari Ishida
13 Ambush at Yangping Gate Zhang Fei, Tadakatsu Honda, Zhao Yun Speak with Zhang Fei, Tadakatsu Honda and Zhao Yun
14 Assistance at Changban Zhou Yu, Sun Ce, Ujiyasu Hōjō Speak with Zhou Yu, Sun Ce and Ujiyasu Hōjō
15 Vindication of the Nobility Yuan Shao, Zhurong, Ginchiyo Tachibana Speak with Yuan Shao, Zhurong and Ginchiyo Tachibana
16 Defense of Nanjun Lianshi, Rachel, Joan of Arc Speak with Lianshi, Rachel and Joan of Arc
17 The Swordsmen’s Challenge Xiahou Dun, Yoshitsune Minamoto, Musashi Miyamoto Speak with Yoshitsune Minamoto and Musashi Miyamoto

 
 
 

Story Mode – Ch. 4 (Main)

CHAPTER 4-Main Story
 

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 The Slaying of the Hydra Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka
2 Orochi’s End Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Clear Chapter 3 and the Slaying of the Hydra – Alt.
3 Susano’o’s Last Stand Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Clear Orochi’s End
4 The Demise of Orochi X Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Dodomeki, Gyūki Clear Susano’o’s Last Stand
1-X The Slaying of the Hydra – Alt. Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Clear Chapter 2
2-X Into the Fire Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Dodomeki, Gyūki Clear the Slaying of the Hydra – Alt.
3-X Prelude to Apocalypse Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Clear Orochi’s End and recruit all characters before this stage
4-X World’s End Sima Zhao, Ma Chao, Hanbei Takenaka Orochi, Sun Wukong, Kiyomori Taira, Orochi X, Susano’o, Nezha Clear Prelude to Apocalypse

 
 
 

Story Mode – Ch. 4 (Side)

CHAPTER 4-Side Story
 

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Battle of Hefei Cao Pi, Mitsunari Ishida, Zhenji Lu Xun Speak with Cao Pi and Mitsunari Ishida
2 Battle of Komaki-Nagakute Huang Zhong, Hanzō Hattori, Wei Yan Pang Tong Speak with Zhuge Liang, Huang Zhong and Hanzō Hattori
3 Siege of Luoyang Deng Ai, Ryu Hayabusa, Nene Zhong Hui Speak with Deng Ai, Mitsuhide Akechi and Nagamasa Azai
4 Salvation at Nagashino Oichi, , Sima Yi Wang Yi Speak with Oichi and
5 Mock Battle on the Wuzhang Plains Kanetsugu Naoe, Xu Shu, Zhuge Dan Speak with Zhuge Liang, Seimei Abe and Zhang Jiao

 
 
 

Story Mode – Ch. 5

CHAPTER 5-Main Story
 

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 The Chaos Revisited Da Ji, Himiko, Sun Wukong Clear Chapter 4
2 Raid at Honnōji Guan Ping, Xingcai, Ina Clear the Chaos Revisited
3 Struggle at Nanjun Nobunaga Oda, Ranmaru Mori, Clear the Raid at Honnōji
3-M Struggle at Nanjun-Mirror Realm Nobunaga Oda, Ranmaru Mori, Clear the Showdown at Odawara Castle

 
 
 

Story Mode – Ch. 6

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 The Search for Da Ji Gracia, Sima Shi, Masamune Date Clear Chapter 5
2 A Simple Misunderstanding Sakon Shima, Ujiyasu Hōjō, Wang Yuanji Clear the Search for Da Ji
3 Clash at Shizugakatake Daqiao, Nene, Hideyoshi Toyotomi Clear a Simple Misunderstanding
4 Clash at Hefei Yukimura Sanada, Kenshin Uesugi, Kunoichi Clear the Clash at Shizugatake
5 Clash at Yamazaki Sun Jian, Sun Quan, Kai Clear the Clash at Hefei
6 Escape from the Mirror Realm Xiaoqiao, Muneshige Tachibana, Ling Tong Clear the Clash at Yamazaki
7 The Imprisonment of Tamamo Kanetsugu Naoe, Taishi Ci, Yoshihiro Shimazu Clear the Escape from the Mirror Realm
1-X The Search for the Mirror Shingen Takeda, Aya, Gan Ning Clear the Imprisonment of Tamamo
2-X Defense of Tetorigawa Dian Wei, Wang Yi, Oichi Clear the Search of the Mirror
3-X Rescue at Yan Province Xiahou Yuan, Zhang He, Kojirō Sasaki Clear the Defense of Tetorigawa
4-X Investigation at Mt. Niutou Cao Cao, Zhenji, Deng Ai Clear the Rescue at Yan Province
5-X Intrigue in Xuchang Zhong Hui, Dong Zhuo, Kotarō Fūma Clear the Investigation at Mt. Niutou
6-X Insurrection at Jiange Yueying, Dian Wei, Ieyasu Tokugawa Clear the Intrigue in Xuchang
7-X Battle of Itsukushima Pang De, Hanzō Hattori, Toshiie Maeda Clear the Insurrection at Jiange
2-X-M Defense of Tetorigawa-Mirror Realm Dian Wei, Wang Yi, Oichi Clear the Showdown at Odawara Castle
3-X-M Rescue at Yan Province-Mirror Realm Xiahou Yuan, Zhang He, Kojirō Sasaki Clear the Showdown at Odawara Castle
4-X-M Investigation at Mt. Niutou-Mirror Realm Cao Cao, Zhenji, Deng Ai Clear the Showdown at Odawara Castle
5-X-M Intrigue in Xuchang-Mirror Realm Zhong Hui, Dong Zhuo, Kotarō Fūma Clear the Showdown at Odawara Castle
6-X-M Insurrection at Jiange-Mirrior Realm Yueying, Dian Wei, Ieyasu Tokugawa Clear the Showdown at Odawara Castle

 
 
 

Story Mode – Ch. 7 (Main)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Defense of the Mystic Realm Fu Xi, Yinglong*, Guan Yu Yinglong Clear Chapter 6
2 Rescue of the Heavenly Emperor Cai Wenji, Mitsuhide Akechi, Sima Yi Clear the Defense of the Mystic Realm
3 War in the Mystic Realm Nezha (human)*, Hanbei Takenaka, Zhao Yun Nezha (human) Clear a Simple Misunderstanding
4 War against the Serpent King Lu Bu, Zhang Liao, Jiang Wei Clear the War in the Mystic Realm

 
 
 

Story Mode – Ch. 7 (Side)

CHAPTER 7-Side Story
 

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Rescue of the Mystics Fu Xi, Nezha (human), Yinglong Clear the Showdown at Odawara Castle. Speak with a Generic Soldier
2 Escape from the Mystic Realm Tamamo, Seimei Abe, Sun Wukong Kyūbi Clear the Showdown at Odawara Castle. Speak with a Generic Soldier

 
 
 

Story Mode – Ch. 8 (Main)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 The Battle against Tamamo Tadakatsu Honda, Zhuge Dan, Lu Xun Clear Chapter 7
2 Pursuit of Kyūbi Diaochan, Zhou Yu, Sanzang Clear the Battle against Tamamo
3 Showdown at Odawara Castle Kiyomasa Katō, Cao Pi, Guo Jia Tamamo Clear the Pursuit of Kyūbi
1-M The Battle against Tamamo Tadakatsu Honda, Zhuge Dan, Lu Xun Clear the Showdown at Odawara Castle

 
 
 

Story Mode – Ch. 8 (Side)

Battle Recommended Team Recruited Characters Requirements
1 Disturbance in Liang Province Kyūbi, Orochi, Orochi X Clear the Escape from the Mystic Realm. Speak with a Generic Soldier
2 In Search of the Self Goemon Ishikawa, Kanbei Kuroda, Zhang Jiao Clear the Disturbance in Liang Province
3 Revenge of the Fox Kyūbi, Okuni, Yuan Shao Clear In Search of the Self

 
 
 

Gauntlet Mode

Battle Recruited Characters Requirements
1 Gauntlet Mode Hundun Defeat Hundun in the 4th layer of Gauntlet Mode

 
 
 

Items (Standart)

Item
1 Phoenix Wing
2 Dragon’s Spleen
3 Lion’s Fang
4 Chimera Shell
5 Charm of Alacrity
6 Spear of Sacrifice
7 Shield of Sacrifice
8 Mystic’s Brace
9 Amulet of Protection
10 Tengja Armor

 
 
 

Items (Rare) – Ch. 1

Difficult: Hard or higher.
 
Requirements: Clear non-Redux stage. Defeat foes. Use character of the list.

 
 

Item Battle Characters Requirements
1 Prayer Beads Ch. 1 – Battle of Yiling Xiahou Dun, Cao Pi, Jiang Wei, Da Ji, Keiji Maeda, Ginchiyo Tachibana Defeat 2000 foes
2 Spirit Armor Ch. 1 – Battle of Ueda Castle Nobunaga Oda, Jia Xu, Taishi Ci, Kanetsugu Naoe, Dian Wei Defeat 1500 foes
3 Musou Magatama Ch. 1 – Battle of Dongkou Sun Wukong, Sima Yi, Mitsuhide Akechi, Sima Shi, Nene, Lu Meng Defeat 1500 foes
4 Raiment of Unrest Ch. 1 – Battle of Shouchun Zhang Liao, Sima Zhao, Huang Gai, Fu Xi, Kenshin Uesugi, Kotarō Fūma Defeat 1000 foes
5 Iron Gauntlets Ch. 1 – Battle of Nagashino Zhou Tai, Deng Ai, Toshiie Maeda, Oichi, Cao Cao, Nuwa Defeat 1000 foes
6 Musou Armor Ch. 1 – Battle of Odawara Castle Wang Yuanji Defeat 1500 foes

 
 
 

Items (Rare) – Ch. 2

Difficult: Hard or higher.
 
Requirements: Clear non-Redux stage. Defeat foes. Use character of the list.

 
 

Item Battle Characters Requirements
1 Eight Hand Mirror Ch. 2 – Battle of Hasedō Kunoichi Defeat 2000 foes
2 Gold Gauntlet Ch. 2 – Battle of Kyūshū Sun Shangxiang Defeat 1500 foes
3 Demon Mask Ch. 2 – Battle of Nanzhong Xiahou Ba Defeat 1500 foes
4 Vestment of Voidance Ch. 2 – Battle of Anegawa Huang Zhong, Guo Huai, Masamune Date, Dodomeki Defeat 2000 foes
5 Gauntlets of Vitality Ch. 2 – Battle of Mt. Dingjun , Zhao Yun, Gyūki Defeat 1500 foes
6 Gauntles of Malice Ch. 2 – Battle of Xuchang Guan Yu, Hanzō Hattori, Sanzang Defeat 1000 foes
7 Tome of Medicine Ch. 2 – Battle of Sekigahara Ranmaru Mori, Zhang Fei, Benkei Defeat 1000 foes
8 True Vision Ch. 2 – Battle of Luoyang Dong Zhuo, Zhuge Liang, Hideyoshi Toyotomi Defeat 1000 foes

 
 
 

Items (Rare) – Ch. 3

Difficult: Hard or higher.
 
Requirements: Clear non-Redux stage. Defeat foes. Use character of the list.

 
 

Item Battle Characters Requirements
1 Iron Armor Ch. 3 – Battle of Tong Gate Motonari Mōri, Liu Bei, Susano’o Defeat 1000 foes
2 Rabbit Skin Liggings Ch. 3 – Battle of Yangping Gate Nezha, Diaochan, Tadakatsu Honda, Aya Defeat 1000 foes
3 Sun Tzu’s Art of War Ch. 3 – Battle of Shizugatake Zhenji, Lu Bu, Ina, Shuten Dōji, Masanori Fukushima Defeat 1500 foes
4 Pleiades Belt Ch. 3 – Battle of Changban Xiaoqiao, Ryu Hayabusa, Bao Sanniang, Ieyasu Tokugawa Defeat 1000 foes
5 Matsukazu Saddle Ch. 3 – Battle of Honnōji Musashi Miyamoto, Mitsunari Ishida, Ayane Defeat 1500 foes
6 Red Hare Saddle Ch. 3 – Battle of Fan Castle Xu Huang, Wang Yi, Joan of Arc, Kojiro Sasaki Defeat 1500 foes
7 Bear Saddle Ch. 3 – Battle of Yamazaki Zhang He, Nemea, Guo Jia Defeat 1000 foes
8 Elephant Saddle Ch. 3 – Battle of Hulao Gate Yukimura Sanada, Achilles, Orochi Defeat 1500 foes

 
 
 

Items (Standart) – Gauntlet Mode Only

Item
1 Armor of Sacrifice
2 Fleet Mail
3 Messenger’s Garb
4 Warrior’s Plate
5 Equestrian Horns
6 Phoenix Remedy
7 Belt of Vitality
8 Belt of Concentration
9 Potion of Focus
10 Thunder Drum
11 Beastly Mirror
12 Gloves of Destruction

 
 
 

Items (Rare) – Gauntlet Mode Only

Item
1 Sword of Life
2 Bow of Life
3 Tactics Scroll
4 Rider’s Armor
5 Orb of Balance
6 Doll of Deflection
7 Demon Gloves
8 Demon Scroll
9 Dragon’s Eye
10 Heavenly Sash
11 Dragonscale Armor
12 Shadow Greaves
13 Mystic Bells

 
 
 

Mystic Weapons (Shu) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Shu) – II

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Wei) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Wei) – II

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Wu) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Wu) – II

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Jin)

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Other 1)

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Other 2) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Other 2) – II

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Samurai 1) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Samurai 1) – II

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Samurai 2) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Samurai 2) – II

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Samurai 3) – I

COMING SOON
 
 
 

Mystic Weapons (Samurai 3) – II

COMING SOON
 
 

 
 
This is all about WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition – Full Gameplay + All Items Guide – Walkthrough; I hope you enjoy reading the Guide! If you feel like we should add more information or we forget/mistake, please let us know via commenting below, and thanks! See you soon!
 
 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*