A Space for the Unbound – Guide to All Achievements {JP/ENG}

A Space for the Unbound – Guide to All Achievements {JP/ENG} 30 - steamlists.com
A Space for the Unbound – Guide to All Achievements {JP/ENG} 30 - steamlists.com

Welcome to A Space for the Unbound – Guide to All Achievements {JP/ENG}.
Recommend after you have completed the game. This guide contains spoilers and is translated from Japanese to English.

Xu Zhang Prologue

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 序章 Prologue - FA8F821 hora, atoma. kimidayo! Look, Atma. It’s you!

Xu Zhang kuria.

-Complete Prologue.

Di 1Zhang Chapter 1

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第1章 Chapter 1 - CD10478 Ci HaQie Shou WoJi meyotsuka?

Xue Xiao nWai noposutowoDiao Shou woRu Shou Suru

Za Huo Dian noQian noRen niQie Shou woDu su.

-Check the mailbox at the school to get a stamp.

-Give a stamp the man in front the general store.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第1章 Chapter 1 - 740793A tehetsu. Hehe.

Zhao Di noQian niarukuntonganwoDiao beru.

-Check the kentongan at the swamp.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第1章 Chapter 1 - 57B639D terebibatsukaGuan terutobakaninatsuchiyauzo, atoma. Careful Atma, it’s no good watching TV all day.

Tu Shu Shi noterebiwoDiao beru.

Yu Tan :terebideYing ruFan Zu haikutsukaari, Zhang oyobiDiao berutabiniBian waru.

-Check TV in the Library

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第1章 Chapter 1 - D8C106F wazatoyatsutadeshiyoo? You did it on purpose, didn’t you?

Ying Hua woJian teiruJian , rayagapotsupukonwoQu ruShun Jian niHe wasepotsupukonwoQu ru.

Yu Tan :3Hui Shi Xing deki, sonotabiniFan Ying gaBian waru.

-Take popcorn while watching a movie. Raya will take the popcorn.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第1章 Chapter 1 - 030506E SoshitaraYing Hua NiXing Kanai, Atoma?

Di 1Zhang kuria.

-Complete Chapter 1.

Jin Hou notameniyarukoto Todo

Wang Guan Shou Ji

1. achiikora

2. Yuan Zu koarakora

3. koarakorawarudokatsupuXian Ding Ban

4. Koarakora

5. mantasodaichigoWei

6. orudomanzugurepu

7. Pigushikora

8. Rainosoda

9. sotsutoCha

-Bottle Caps Collection

1. Artsy Kola

2. Classic Koala Kola

3. World Cup Koala Kola

4. Koala Kola

5. Manta Soda Strawberry

6. Old Man’s Grape

7. Pigsy Cola

8. Rhino Soda

9. Sotto Tea

Dong Wu Shou Ji

Ming Qian wotsuketeinainekowonadeteMing Qian wotsukeru.

-Pet Collection

-Stroke unnamed cats and name them.

Di 2Zhang Chapter 2

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第2章 Chapter 2 - FBB10F1 borutoYou dachininaretanziyanai? It seems you became friends with the ball!

Gong Min Guan Qian deZi Gong niHua shi, rihuteinguwo50Hui Cheng Gong saseru.

boruwoJian runodehanaku, [!] woJian teBiao Shi toTong Shi niCu ruyounisurebaJian Dan .

rihuteingu50Hui Cheng Gong shite[M] woQu De surutorihuteingugadekinakunarutame, Ci noShi Ji toTong Shi niQu De suruyouYao Zhu Yi .

Talk to the child and ask them to juggle the ball fifty times.

It’s easy to look at the “!” Instead of looking at the ball, you can juggle and balloon.

-If you juggle 50 time and get “M”, then you won’t be able to juggle. So make sure you get it at the exact same time as the next achievement.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第2章 Chapter 2 - 723626C BorunoMo Shi tsuteGan Zi. That’s a lot to juggling.

rihuteinguwo70Hui Cheng Gong saseru.

Yu Tan :100Hui Cheng Gong sasetemonanimonakatsuta.

-Juggle the ball 70 times.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第2章 Chapter 2 - 753B0A9 KimihakonoJie deZuiQiang nohuaitadane

gesennohuyuchiyahuaitade1500Dian woChu su.

Di 1Ti 100Dian notame, 15Ti Ji Po deQu De .

-Score 1500 points in the arcade with Future Fighter

-Beat 15 enemies, each enemy has 100 points

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第2章 Chapter 2 - FFC47B1 gemuha1Ri 1Shi Jin madetsute Yan warenakatsuta? Tut, tut, tut.

gesennohuyuchiyahuaitade1700Dian woChu su.

16Ti Mu Yi Jiang Ji Ji niQiang kunarutame, sokomadenodameziTui Jiang .

Gong Ji komandohaShi Bai shitaChang He , Ci moTong zikomandoninarutameShao shidutsuJue erebaDa Zhang Fu .

-Get 1700 points by playing Future Fighter in the arcade.

-If you fail to attack command, the next command will work the same. It’s okay to learn it slowly.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第2章 Chapter 2 - D184C21 Yi Du mogemuwoshinaidechiketsutowoShou niRu retanoo? zutsuru! Did you get prize tickets without playing any games? This is a great hack!

gesennogemuwoDiao be, gemuchiketsutowo14Mei Shou niRu reru.

netsutokahuenoQian deZi Gong nigemuchiketsutowoDu su.

To collect 14 arcade tickets, kindly check the arcade games.

-Give the children games tickets in front the internet cafe.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第2章 Chapter 2 - 5855D8F Yi Kou DakeShi Betemite, sutsugokuMeiWei shiikekinano It’s a delicious cake!

Di 2Zhang kuria.

-Complete Chapter 2.

Jin Hou notameniyarukoto Todo

Wang Guan Shou Ji

10. mantasodaorenziWei

11. mantasodapainWei

12. pinkusando

13. hitodebiru

-Bottle Caps Collection

10. Manta Soda Orange

11. Manta Soda Pine

12. Pink Sand

13. Starfish Beer

Dong Wu Shou Ji

Ming Qian wotsuketeinainekowonadeteMing Qian wotsukeru.

teitokunoBu Xia noHei Mao 3Pi woDiao berukotoniYao Zhu Yi .

Za Huo Dian denezumiwonadeteTao gasu.

Tao getaXiong Ji toCi Niao woZhao Di denaderu.

-Pet Collection

Name unnamed cats.

-Be sure to check the Admiral’s three black cats subordinates.

To make it escape, stomp the mouse at the general shop.

-Stroke the escaped rooster or hen at the swamp.

Ying Hua Guan noQian debaiorinisutonoQu woTing ku.

-Listen to the music of the violinist in front the cinema.

Di 3Zhang Chapter 3

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第3章 Chapter 3 - 7147D05 Yi Fa Xiong Bao nanekomoShou Uai kechiyaunante and satsusugaatoma

Zhao Di noQian noShao Nian niHua shi, inuhatsukawomorau.

netsutokahuenoQian deXiong Bao nanekoniinuhatsukawoYu e, naderu.

Talk to the boy in the swamp to get a catnip.

-Give a catnip and stroke the angry cat in front of the internet cafe.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第3章 Chapter 3 - B8789FA ShiwaretamonowoJian suketane

kahuenoQian deDao retakakashiwoQi kosu.

Gong Min Guan noQian deJi noSi iZhu karaahirugaTao getatoiuHua woTing ku.

gesennoQian deahiruwoDiao beru.

Ji noSi iZhu nomotoniLi tsuteHua shi, ahiruwonaderu.

-Arrange the fallen scarecrow in front the cafe.

-Speak to the chicken owner at the community center, and listen for the duck to escape.

-Check the duck in the arcade.

Talk to the chicken owner, stroke the duck.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第3章 Chapter 3 - EEC6A46 koretsutesa purezentonoXiang WoKai Kerumitaiziyanai?

Xue Xiao noQian deQuan noSi iZhu niHua shi, Quan noomochiyawomorau.

Ying Hua Guan noQian deQuan niomochiyawoageru.

Talk to the dog’s owner and ask for a chew toy.

-Give a chew toy to your dog in front the cinema.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第3章 Chapter 3 - 11CE56F poketsutonikanpewoYin shitenaiyone, atoma? Are you hiding a cheat sheet in your pocket, Atma?

Xue Xiao noLi dekuizu3Xiong Di nokuizuniDa eru.

Chu Ti harandamudaga, amariNan shikunai.

-Answer Quiz Trio’s quizzes behind school.

-The quiz is not difficult, but it is random.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第3章 Chapter 3 - 039F2DB arigatou, Yin Le Jia noJie san! Thank you, Mr. Setiawan.

2Zhang debaiorinisutonoQu woTing itaato, kahuedepianisutonoQu woTing ku.

pianisutonoQu woTing itaato, Chuan Yuan noQian deGe Shou noQu woTing ku.

-After listening to the Chapter 2 music by the violinist, listen to the music of the pianist at the cafe.

-After listening to the pianist’s music, listen to the singer’s song in front of the river bank.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第3章 Chapter 3 - 4B499D5 Wan Bi ziyanai, Wan Ji? Fireworks sparkle beautifully, together on a bridge.

Di 3Zhang kuria.

-Complete Chapter 3.

Jin Hou notameniyarukoto Todo

Wang Guan Shou Ji

14. kiraimukechiyatsupumanisu

15. Kopibia

16. makaunoShui

17. uirudanesukechiyatsupu

-Bottle Caps Collection

14. Keylime Kecap Manis

15. Kopi Bir

16. Maqau Water

17. Wilderness Ketchup

Dong Wu Shou Ji

Ming Qian wotsuketeinainekowonadeteMing Qian wotsukeru.

Quan gaFei eteiruXiang noZhong nonekoniYao Zhu Yi .

Zhao Di noQian deahiruwonaderu.

-Pet Collection

-Stroke unnamed cats and name them.

-Be sure to check the cat in its box where the dog was barking.

-Stroke your duck in front the swamp.

Di 4Zhang Chapter 4

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第4章 Chapter 4 - D91D9B6 Wen zi woJi merunogaLe Shiindayone?

NYi Wai noWen Zi woJi metaShang de, netsutokahueBei Ce noDao deMao Zi noNan nisupesudaivushi, Hua su.

Zhao Di noQian DeZi Zhuan Chen woShi u.

Mao Zi noNan Zhuan Che WoDu su.

After collecting letters other than N, space dive to a man wearing a hat north of the internet café and talk to him.

-Bring your bicycle to the swamp.

-Give the bicycle and hat to the man.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第4章 Chapter 4 - C0BFAF9 doremokarahurudepitsukapika! All colorful and shiny!

subetenoWang Guan woJi meru.

18. kokonatsutsupandanshirotsupu

19. ziyawazinziyasoda

20. Tebua

Collect all bottles caps

18. Coconut Pandan Syrup

19. Java Ginger Soda

20. Tea Buah

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第4章 Chapter 4 - CBDA95C Jie NoDong Wu tachigaminna and kiminokotowoHua Shiteruyo! Every animal is talking about you!

Dong Wu Shou Ji woChong Fen niXing tsutaZhuang Tai de, Zhao Di deBai Shui Niu wonaderu.

randawonaderu.

-Take enough pets to collect the white water buffalo at the swamp.

-Stroke Randa.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第4章 Chapter 4 - D6E08B1 oJi RisutesutsugokuLe Shii! kedo, atomahanandeFu KanaiYan Shiteruno? This festival truly is one big party. Are you having fun, Atma

Di 4Zhang kuria.

-Complete Chapter 4.

Di 5Zhang Chapter 5

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第5章 Chapter 5 - 951CBFB Si naBao Wu Ha… kimitonoSi… chu dayo.

Di 5Zhang kuria.

-Complete Chapter 5.

Di 6Zhang Chapter 6

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第6章 Chapter 6 - 932CC29 AtomamoJian Teru? Kong gasutsugokuQiLi dayo. Atma. The sky is so beautiful right now.

Di 6Zhang kuria.

-Complete Chapter 6.

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - 第6章 Chapter 6 - 0E99E8E Si hamouDa Zhang Fu . Qian niJin muyo. I’m okay now. I’m moving ahead.

yarukotorisutowokonpushitaZhuang Tai deEDwoYing e, epiroguwoJian ru.

Yu Tan :yarukotorisutonoXiao Hua Zhuang Kuang de5Zhang Zhong Pan noserihugaRuo Gan Bian waru.

After the bucketlist is complete, you can see the epilogue.

Appendix omake

Mojiken Studio & Toge ProductionsGuo Qu Zuo Neta Parody of past work

The Past Was Still Here

2Zhang nobaiorinisutonosupesudaivu

-Chapter 2:Violinist space dive.

https://store.steampowered.com/app/1164050/When_The_Past_Was_Around/ – [steampowered.com]

A Raven Monologue

3Zhang nopianisutonosupesudaivu

-Chapter 3:Pianist space dive.

https://store.steampowered.com/app/744810/A_Raven_Monologue/ – [steampowered.com]

Coffee Talk

3Zhang nokahue

-Chapter 3:Cafe.

https://store.steampowered.com/app/914800/Coffee_Talk/ – [steampowered.com]

Xu Zhang derayawoTan se! Look for Raya in Prologue

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - おまけ Appendix - 12C05B3

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - おまけ Appendix - 16AAE4C

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - おまけ Appendix - 48918F9

A Space for the Unbound - Guide to All Achievements {JP/ENG} - おまけ Appendix - 4F2336F

 

Written by nicolith

This is all about A Space for the Unbound – Guide to All Achievements {JP/ENG}; I hope you enjoy reading the Guide! If you feel like we should add more information or we forget/mistake, please let us know via commenting below, and thanks! See you soon!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*